yellow

ثبت نام منتور

در صورتی که شما تجاربی در زمینه راه اندازی کسب و کار دارید و تمایل دارید از این تجارب، در مسیر موفقیت و به نتیجه رسیدن استارتاپ ها استفاده کنید، از شما دعوت میکنیم که فرم ثبت نام منتور را تکمیل و در به نتیجه رسیدن استارتاپ ها و پیشرفت نسل جدید سهیم باشید!

ثبت نام منتور