کارآمد
  • کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتری 
    # در صورت نیاز فیلدهای نامربوط را بدون نوشته باقی بگذارید. # رشته در حال تحصیل را با نوشتن (در حال تحصیل) مشخص نمایید. # در صورت نیاز به افزودن ردیف، از گزینه + استفاده نمایید.
  • شایستگی/موضوعدوره‌ایی گذرانده‌ایید؟ (بله - خیر)میزان دانش و مهارت (کم - متوسط - زیاد)علاقه به کار در همین حوزه (کم - زیاد) 
    # در صورت نیاز فیلدهای نامربوط را بدون نوشته باقی بگذارید. # در صورت نیاز به افزودن ردیف، از گزینه + استفاده نمایید.
  • نام شرکتنوع فعالیت شرکتسمت شما درشرکتنوع بیمهمدت زمان بیمه 
    # در صورت نیاز فیلدهای نامربوط را بدون نوشته باقی بگذارید. # در صورت نیاز به افزودن ردیف، از گزینه + استفاده نمایید.