خدمات

ارزیابی ساختمان ها در مقابل زلزله

مدیریت بحران بعد زلزله

آموزش مقابله با زلزله

مزیت رقابتی

مبتنی بر آخرین پژوهش های روز دنیا

جامع بودن اپلیکیشن

استفاده از داده‌های واقعی قبل، حین و بعد زلزله

چشم انداز

استفاده از اپلیکیشن در کشورهای لرزه خیز دنیا

ارائه خدمات به هلدینگ‌های بیمه دنیا

ورود به دنیای متاورس به عنوان اولین استارتاپ عمرانی

سرمایه درخواستی

60 هزار دلار

فرم ارزیابی تیم کوئکتنت