خدمات

سرویس های برگزاری دوره به صورت مجازی

مزیت رقابتی

یکپارچگی - سادگی - قیمت پایین - کیفیت بیشتر - فیچرهای متنوع - شخصی سازی

چشم انداز

ارتقاء هوش مصنوعی به سامانه به عنوان یک دستیار کاملا هوشمند برای اساتید

سرمایه درخواستی

1.5 میلیارد تومان

فرم ارزیابی تیم آیشن